O nás

O NÁS

Advokátska kancelária Hradrc Králové zabezpečuje už od roku 1998 pre významných českých a medzinárodných klientov komplexné právne služby a poradenstvo pre podnikajúce subjekty v oblasti občianskeho, obchodného, rodinného a autorského práva. Poskytujeme tiež právne zastúpenie oprávnených pri súdnom a mimosúdnom vymáhaní pohľadávok, najmä v exekučných, reštrukturalizačných a konkurzných konaniach.

Naša advokátska kancelária zabezpečuje pre klientov nielen každodennú právnu agendu (prípravu všetkej zmluvnej a súvisiacej právnej dokumentácie, riešenie pracovnoprávnych, obchodných a iných záležitostí), ale zastupujeme našich klientov i v súdnych sporoch, v konaniach pred správnymi orgánmi, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými orgánmi.

Za účelom efektívneho riešenia právnych potrieb našich klientov využívame nielen odborné znalosti našich advokátov a advokátskych koncipientov, ale i špecialistov z rôznych odborov, s ktorými dlhodobo spolupracujeme, ako sú notári, daňoví poradcovia, súdni znalci, exekútori či správcovia.

Odmena za poskytovanie advokátskych služieb sa odvíja od hodnoty a zložitosti daného prípadu. Odmena môže byť dohodnutá buď pevnou čiastkou, alebo podielom na výsledku veci, alebo za jednotlivé vykonané úkony v súlade s advokátskym tarifom, ktorý je vymedzený vyhláškou Ministerstva spravodlivosti ČR č. 177/1996 Sb. o odmenách advokátov a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Aktuálne znenie advokátskeho tarifu nájdete tu. Česká advokátska komora (viď http://www.cak.cz/) je potom vecne príslušným orgánom pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov súvisiacich s výkonom advokácie.

NAŠE ZAMERANIE

Advokátska kancelária v Hradci Králové sa tiež dlhodobo venuje v rámci celorepublikovej pôsobnosti problematike autorského práva a práva duševného vlastníctva. V oblasti autorského práva poskytujeme našim klientom po celej Českej republike právnu ochranu pred nekalým konaním kolektívnych správcov OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA a ich kontrolórov.

Zastupujeme žalovaných v súdnych sporoch o autorské licenčné poplatky, ktoré sú často neoprávnene vymáhané zo strany kolektívnych správcov OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA, pričom sme boli úspešní už v desiatkach súdnych sporov, ktorých hodnota sa pohybovala od tisícov Kč až po státisíce Kč.

Významným úspechom Advokátskej kancelárie v Hradci Králové a súčasne prelomom v problematike autorských licenčných poplatkov bol nález Ústavného súdu zo dňa 15. 4. 2014, sp. zn.: II ÚS 3076/13, OAZA vs. VELO CZ – viď nižšie uvedený odkaz na reportáž Českej televízie:

Odkaz na video “ÚS o sťažnosti proti poplatkom za rádio“

Advokátska kancelária v Hradci Králové sa tiež zaoberá právnym zastupovaním žalovaných v civilných sporoch s filmovými distribútormi (Hollywood C. E., Bontonfilm a.s., Blue Sky Film Distribution) a s Českou protipirátskou úniou.

Naša advokátska kancelária aktívne podporuje i rozvoj miestnej hudobnej kultúry a tvorbu nezávislých autorov a umelcov, ktorí nie sú zastupovaní kolektívnymi správcami OSA a INTERGRAM.

Ďalším významným úspechom je v súčasnosti nález Ústavného súdu ČR z dňa 21. 5. 2019, sp. zn.: III. ÚS 3102/16, INTERGRAM vs. Houlík, z ktorého vyplýva, že kolektívni správcovia nemôžu od majiteľov podnikov a reštaurácií automaticky vymáhať licenčné poplatky za autorské práva. Kolektívni správcovia musia totiž vždy najskôr preveriť a preukázať, že sú v danom televíznom, rozhlasovom alebo inom podobnom vysielaní skutočne zahrnuté autorské diela či výkony umelcov. Zároveň musia dokázať, že ich zmluvne zastupujú. Tu nájdete ďalšie informácie.

Advokátska kancelária podporuje aj rozvoj miestnej hudobnej kultúry, tvorbu miestnych nezávislých autorov a umelcov a  poskytuje právne služby nezávislým správcom autorských práv, ako sú IS Media s.r.o. alebo Nezávislá kultura s.r.o.

Ing. Mgr. Bc. Petr Molnár

Ing. Mgr. Bc. Petr Molnár

Advokát

OBCHODNÍ PRÁVO
OBČANSKÉ PRÁVO
AUTORSKÉ PRÁVO
STAVEBNÍ PRÁVO

Mgr. Petr Stejskal LL.M.

Mgr. Petr Stejskal LL.M.

Advokát

OBCHODNÍ PRÁVO
EXEKUCE
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Mgr. Martin Soppe

Mgr. Martin Soppe

Advokát

OBCHODNÍ PRÁVO
OBČANSKÉ PRÁVO
EXEKUCE
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Mgr. Bc. Veronika Kvapilová

Mgr. Bc. Veronika Kvapilová

Advokátka

OBCHODNÍ PRÁVO
OBČANSKÉ PRÁVO
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Mgr. Marian Pavlov

Mgr. Marian Pavlov

Advokát

OBCHODNÍ PRÁVO
OBČANSKÉ PRÁVO
AUTORSKÉ PRÁVO
STAVEBNÍ PRÁVO

Mgr. Romana Klinská

Mgr. Romana Klinská

Koncipientka

OBCHODNÍ PRÁVO
OBČANSKÉ PRÁVO
RODINNÉ PRÁVO