O nás

O NÁS

Advokátska kancelária Hradrc Králové zabezpečuje už od roku 1998 pre významných českých a medzinárodných klientov komplexné právne služby a poradenstvo pre podnikajúce subjekty v oblasti občianskeho, obchodného, rodinného a autorského práva. Poskytujeme tiež právne zastúpenie oprávnených pri súdnom a mimosúdnom vymáhaní pohľadávok, najmä v exekučných, reštrukturalizačných a konkurzných konaniach.

Naša advokátska kancelária zabezpečuje pre klientov nielen každodennú právnu agendu (prípravu všetkej zmluvnej a súvisiacej právnej dokumentácie, riešenie pracovnoprávnych, obchodných a iných záležitostí), ale zastupujeme našich klientov i v súdnych sporoch, v konaniach pred správnymi orgánmi, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými orgánmi.

Za účelom efektívneho riešenia právnych potrieb našich klientov využívame nielen odborné znalosti našich advokátov a advokátskych koncipientov, ale i špecialistov z rôznych odborov, s ktorými dlhodobo spolupracujeme, ako sú notári, daňoví poradcovia, súdni znalci, exekútori či správcovia.

Odmena za poskytovanie advokátskych služieb sa odvíja od hodnoty a zložitosti daného prípadu. Odmena môže byť dohodnutá buď pevnou čiastkou, alebo podielom na výsledku veci, alebo za jednotlivé vykonané úkony v súlade s advokátskym tarifom, ktorý je vymedzený vyhláškou Ministerstva spravodlivosti ČR č. 177/1996 Sb. o odmenách advokátov a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Aktuálne znenie advokátskeho tarifu nájdete tu. Česká advokátska komora (viď http://www.cak.cz/) je potom vecne príslušným orgánom pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov súvisiacich s výkonom advokácie.

NAŠE ZAMERANIE

Advokátska kancelária v Hradci Králové sa tiež dlhodobo venuje v rámci celorepublikovej pôsobnosti problematike autorského práva a práva duševného vlastníctva. V oblasti autorského práva poskytujeme našim klientom po celej Českej republike právnu ochranu pred nekalým konaním kolektívnych správcov OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA a ich kontrolórov.

Zastupujeme žalovaných v súdnych sporoch o autorské licenčné poplatky, ktoré sú často neoprávnene vymáhané zo strany kolektívnych správcov OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA, pričom sme boli úspešní už v desiatkach súdnych sporov, ktorých hodnota sa pohybovala od tisícov Kč až po státisíce Kč.

Významným úspechom Advokátskej kancelárie v Hradci Králové a súčasne prelomom v problematike autorských licenčných poplatkov bol nález Ústavného súdu zo dňa 15. 4. 2014, sp. zn.: II ÚS 3076/13, OAZA vs. VELO CZ – viď nižšie uvedený odkaz na reportáž Českej televízie:

Odkaz na video “ÚS o sťažnosti proti poplatkom za rádio“

Advokátska kancelária v Hradci Králové sa tiež zaoberá právnym zastupovaním žalovaných v civilných sporoch s filmovými distribútormi (Hollywood C. E., Bontonfilm a.s., Blue Sky Film Distribution) a s Českou protipirátskou úniou.

Naša advokátska kancelária aktívne podporuje i rozvoj miestnej hudobnej kultúry a tvorbu nezávislých autorov a umelcov, ktorí nie sú zastupovaní kolektívnymi správcami OSA a INTERGRAM.