Insolvenční právo

Insolvenčné právo

Advokátska kancelária Hradec Králové poskytuje služby v oblasti insolvenčného práva a zabezpečuje právne poradenstvo pri riešení úpadku alebo hroziaceho úpadku dlžníka a vysporiadaní jeho majetkových pomerov voči veriteľom a tretím osobám v súlade s insolvenčným zákonom.

Právne služby pre veriteľov

 • Právne poradenstvo – uplatnenie nároku

Veriteľom ponúkame právne služby a poradenstvo v prípade uplatnenia ich nárokov v insolvenčných konaniach, či už prostredníctvom insolvenčného návrhu, alebo prihlášky pohľadávky do insolvenčného konania.

 • Právne zastúpenie – prieskumné konanie a schôdza veriteľov

Advokátska kancelária poskytuje právne zastúpenie v rámci celého insolvenčného konania, teda počas prieskumného konania aj schôdze veriteľov na insolvenčnom súde, a to v prípade všetkých troch uvedených foriem riešenia úpadku. Zabezpečí tiež doručenie právnych podaní, súdnych výziev a sledovanie priebehu insolvenčného konania v insolvenčnom registri.

  • Oddlženie
  • Reorganizácia
  • Konkurz
 • Incidenčné spory

Veriteľovi, ktorého pohľadávka bola v prieskumnom konaní popretá zo strany insolvenčného správcu, dlžníka alebo iného prihláseného veriteľa, zabezpečíme právne zastúpenie v incidenčných sporoch o preukázaní jej pravosti, výšky alebo poradia.

Právne služby pre dlžníkov

 • Právne poradenstvo – riešenie úpadku alebo hroziaceho úpadku

Dlžníkom poskytujeme právne poradenstvo pri riešení úpadku alebo hroziaceho úpadku, zabezpečujeme spísanie insolvenčného návrhu na oddlženie fyzických osôb (t. j. pri vyhlásení osobného bankrotu), návrhu na spoločné oddlženie manželov, vyhlásenie moratória, konkurzu alebo reorganizácie firmy po splnení zákonných kritérií.

 • Právne zastúpenie – prieskumné konanie a schôdza veriteľov

Poskytujeme právne zastúpenie dlžníka pri vyhlásení moratória aj počas prieskumného konania a schôdze veriteľov, a to v prípade všetkých troch uvedených foriem riešenia úpadku. Zabezpečíme tiež doručenie právnych podaní, súdnych výziev a sledovanie priebehu insolvenčného konania v insolvenčnom registri.

  • Oddlženie
  • Reorganizácia
  • Konkurz
 • Incidenčné spory

Dlžníkom, ktorí v prieskumnom konaní poprú pohľadávku veriteľa, zabezpečí Advokátska kancelária Hradec Králové právne zastúpenie v incidenčných sporoch o preukázaní oprávnenosti popretia pravosti, výšky alebo poradia pohľadávky.