Vymáhanie pohľadávok

Zabezpečujeme komplexnú správu pohľadávok a ich súdne či mimosúdne vymáhanie v Českej republike a na Slovensku.

Okrem samotného vymáhania pohľadávok sa snažíme klientovi pomôcť efektívne predchádzať vzniku tzv. nedobytných alebo ťažko vymáhateľných dlhov, a to prostredníctvom komplexného právneho poradenstva pri realizácii pravidelného právneho auditu spoločnosti (tzv. due diligence). Tento cieľ dosiahneme najmä optimalizáciou vnútorných procesov, vhodným utvrdením a zaistením dlhov a nastavením vhodných zmluvných podmienok a vnútorných predpisov.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok:

  • zasielanie urgencií, upomienok na zaplatenie faktúr a predžalobných výziev na uhradenie dlhu;
  • príprava uznania dlhu, dohody o splátkach a splátkovom kalendári, dohody o započítaní dlhu či postúpení pohľadávok;
  • zastúpenie v mimosúdnych konaniach či vyrovnaniach a mediačných konaniach o celkovom urovnaní záväzkov a uhradení splatných záväzkov dlžníka.

Súdne vymáhanie pohľadávok:

  • príprava podania žaloby, elektronického platobného rozkazu, európskeho platobného rozkazu alebo zmenkového platobného rozkazu na vymáhanie nároku;
  • návrh na exekúciu, výkon rozhodnutia a spolupráca s exekútormi;
  • zastúpenie oprávneného alebo povinného v súdnom, rozhodcovskom či exekučnom konaní;
  • prihláška pohľadávok do insolvenčného konania, zastupovanie v prieskumných konaniach a incidenčných sporoch v rámci insolvenčného konania (ďalšie informácie nájdete v sekcii Insolvenčné právo).