Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Advokát Mgr. Marian Pavlov, IČ: 18398375, advokátní kancelář se sídlem Malé náměstí 125, Hradec Králové, 500 03, zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, proto si Vás, ať už jako uživatele našich webových stránek nebo zejména jako klienta naší advokátní kanceláře, dovolujeme informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Advokát Mgr. Martin Soppe, IČ: 72014032, advokátní kancelář se sídlem Malé náměstí 125, Hradec Králové, 500 03, zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, proto si Vás, ať už jako uživatele našich webových stránek nebo zejména jako klienta naší advokátní kanceláře, dovolujeme informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Správce osobních údajů

Mgr. Marián Pavlov, advokát, IČ: 18398375, advokátní kancelář se sídlem Malé náměstí 125, Hradec Králové, 530 03, tel: 495 515 811, email: molnar@akhk.cz  , webová stránka: www.akhk.cz

Mgr. Martin Soppe, advokát, IČ: 72014032, advokátní kancelář se sídlem Malé náměstí 125, Hradec Králové, 530 03, tel: 495 515 811, email: soppe@akhk.cz, webová stránka: www.akhk.cz

Rozsah a účel zpracování

Advokát zpracovává osobní údaje zejména v níže uvedeném rozsahu, proto můžete být při využívání našich právních služeb požádáni o jejich poskytnutí.

 • Jméno a příjmení, adresa trvalého nebo přechodného pobytu, datum narození (výjimečně rodné číslo), číslo dokladu totožnosti, telefonní číslo, emailová adresa,
 • Obchodní firma, sídlo společnosti, identifikační číslo
 • Další údaje potřebné k poskytnutí právních služeb-údaje o Vašich zaměstnancích, obchodních partnerech, údaje o ukončených a o probíhajících řízeních, dokumenty nutné k uplatnění Vašich práv apod.  

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány zákonným způsobem a jsou vyžadovány jen v nezbytném rozsahu.

Nejčastějším účelem zpracování Vašich osobních údajů bude zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy o poskytování právních služeb. Sdělení osobních údajů je dobrovolné a je základním předpokladem pro uzavření smlouvy o právní pomoci, případně její změny. Jejich neposkytnutí může mít za následek neuzavření smlouvy. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, BUDOU Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazány.

Advokát dále zpracovává osobní údaje za účelem výkonu právních povinností z právních předpisů.

Advokát dále zpracovává osobní údaje za účelem ochrany oprávněných zájmů, zejména pro vymáhání či obhajobu právních nároků.

Způsob zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme s nejvyšší možnou obezřetností a pečlivostí a dbáme na jejich ochranu tak, aby nedošlo k jejich úniku, zneužití či ztrátě. Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické i listinné podobě, využíváme moderní technická řešení k zabezpečení zpracování osobních údajů a naši zaměstnanci jsou proškoleni ohledně ochrany Vašich osobních údajů.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou dále zpracovávat osoby zajišťující pro advokáta v souladu s jeho pokyny technické nebo organizační činnosti, či účetní a daňové služby.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou a při dodržení veškerých zákonných povinností.

 • Po dobu platnosti smluvního vztahu, k jehož plnění byly určeny
 • Po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů (zpravidla po dobu 5 let po ukončení smluvního vztahu)

Práva subjektů

 • Právo na přístup k osobním údajům – kdykoliv máte možnost od nás požadovat informace, zda zpracováváme osobní údaje o Vaší osobě či nikoliv. V případě, že osobní údaje zpracováváme, tak v jakém rozsahu, za jakým účelem, jakým způsobem, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na výmaz, opravu, omezení zpracování a vznést námitku. Dále máte právo získat kopii Vašich osobních údajů.
 • Právo na opravu – kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů z důvodu jejich nepřesnosti.
 • Právo na výmaz – kdykoliv nás můžete požádat o výmaz osobních údajů. Vaše osobní údaje budou vymazány pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jinak zpracovány, (ii)odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a zároveň neexistují žádné další právní důvody pro jejich zpracování, (iii)vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv)zpracování je protiprávní, (v)ukládá nám to zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování – kdykoliv bude sporná otázka zpracování Vašich osobních údajů, tak nás můžete požádat o omezení jejich zpracování a my je dále můžeme mít jen uloženy a můžeme je použit jen s Vaším souhlasem nebo za účelem výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 • Právo vznést námitku proti zpracování – kdykoliv můžete vznést námitku proti zpracování Vaších osobních údajů, které zpracováváme pro účely marketingu nebo z důvodu oprávněných zájmů. Pokud vznesete námitku proti zpracování za účelem marketingu, přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat. Pokud vznesete námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu, námitku vyhodnotíme a budeme Vás informovat o jejím vyhodnocení. V případě, že námitce bude vyhověno, tak Vaše osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat. V případě, že Vaší námitce nebude vyhověno, budou Vaše osobní údaje nadále zpracovávány.
 • Právo na přenositelnost údajů – kdykoliv máte právo získat Vaše osobní údaje a které jsou zpracovány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to předat tyto údaje jinému správci.
 • Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů – protože na naší činnost dohlíží úřad pro ochranu osobních údajů, pak v případě nespokojenosti s vyřízením Vaší žádosti ohledně shora uvedených práv, můžete podat stížnost k tomuto dohledovému orgánu, web. www.uoou.cz.

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.05.2018 a mohou být průběžně aktualizovány. Aktuální verze je vždy k dispozici na našich internetových stránkách.