Občanské právo

Občanské právo

Právní poradna a tvorba smluv

 • tvorba a revize smluv – kupní smlouva (o prodeji motorového vozidla), smlouva o dílo, podnájemní a nájemní smlouva, pachtovní smlouva, darovací smlouva, smlouva o půjčce peněz, smlouva o smlouvě budoucí, odstoupení od smlouvy,
 • právní poradna a pomoc při zřízení věcného břemena užívání, zástavního práva smluvního, vypořádání vzájemných majetkových vztahů, dohody o narovnání, při uzavření nebankovní půjčky na směnku (bez protestu), uznání dluhu a splátkového kalendáře

Zastupování v občanskoprávních sporech

 • zastupování při soudních a mimosoudních jednáních, mediaci
 • ochrana klienta vůči neoprávněným zásahům do jeho práv
 • uplatnění majetkových a nemajetkových nároků a vymáhání škody a jiných pohledávek vzniklých z občanskoprávních závazkových vztahů (viz Vymáhání pohledávek)
 • právní pomoc při uplatnění nároku na odškodnění za snížení / ztrátu hodnoty vozidla při dopravní nehodě vůči pojišťovně– viz reportáž České televize :
 • Právní pomoc při uplatnění nároku na odškodnění újmy na zdraví pří pádu na náledí v zimě na neudržovaném chodníku či silnici:
 • Právní pomoc při uplatnění nároku na odškodnění újmy na zdraví

Rodinné právo

Právní pomoc při vypořádání vzájemných majetkových vztahů a poměrů manželů a příprava „rozvodových papírů“ pro žádost o rozvod manželství, zejm.:

 • návrh na rozvod manželství a vypořádání společného jmění manželů
 • žádost o svěření dítěte do péče
 • žádost o výživné na děti, na manželku
 • dohoda o zúžení nebo rozdělení společného jmění manželů