Stavební právo

Stavební právo

V oblasti stavebního práva zajišťujeme komplexní právní služby a poradenství, zejm.:

  • Právní poradenství v oblasti převodu nemovitostí (domů, pozemků) a při pronájmu bytu bez realitky a bez kauce
  • Tvorbu a revizi smluvních dokumentů spojených s prodejem nemovitosti a úpravy právních vztahů k stavebním pozemkům (nájemní smlouva, kupní smlouva na nemovitost, smlouva o dílo, smlouva o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, zřízení zástavního práva smluvního, předkupního práva, zřízení věcných břemen (práva stavby) a služebností)
  • Uplatnění reklamací, nároku na odškodnění z vad stavby a z prodlení s dokončením díla, odstoupení od smlouvy,
  • Právní zastoupení stavebníka a osob zúčastněných v územním a stavebním řízení u stavebního úřadu, popř. právní zastoupení v navazujících soudních řízeních (při územním řízení o umístění stavby, o dělení pozemků, územním souhlasu, řízení o stavebním povolení, žádosti o kolaudační souhlas, podávání námitek proti stavebním záměrům sousedů nebo developerů, odvolání proti vydaným stavebním povolením, žádostí o odstranění nepovolených staveb)

Spolupracujeme i s odborníky a znalci z oblasti stavebního práva, takže jsme schopni na přání klienta zajistit posouzení dané problematiky i z odborného pohledu.