Obchodní právo

Obchodní právo

Obchodně – právní poradenství

1) Tvorba a revize obchodních smluv a jiných dokumentů

 • Tvorba a revize kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, darovací smlouvy, rámcové smlouvy o spolupráci, smlouvy o zajištění reklamní služeb, smlouva o advokátní úschově,
 • Odborné posouzení obchodních závazkových vztahů a navržení možností jejich optimalizace

2) Právní agenda spojená s chodem a přeměnou společnosti

 • zakládání, přeměna obchodních společností a družstev (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy),
 • zastupování při podání návrhu na zápis, změnu nebo výmaz údajů do obchodního rejstříku (při změně statutárních orgánů společnosti, snížení nebo zvýšení základního kapitálu společnosti, změně sídla nebo obchodní firmy)
 • příprava právních úkonů spojených se schůzí představenstev, valných hromad a členských schůzí, a dispozicemi s obchodními podíly, členskými právy a akciemi v obchodních společnostech a družstvech
 • prodej, zánik a likvidace obchodních společností a družstev

3) Zastupování v obchodněprávních sporech

 • zastupování při soudních, mimosoudních a mediačních jednáních
 • uplatnění majetkových a nemajetkových nároků a ochrany klienta při nekalé soutěži, ochrana obchodní firmy a dobrého jména
 • vymáhání škody a jiných pohledávek vzniklých z obchodních závazkových vztahů (viz Vymáhání pohledávek)

Pracovně- právní poradenství

1) Příprava pracovněprávní dokumentace

 • příprava a revize podkladů k úpravě pracovněprávní vztahů – pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, „manažerských smluv“ a smluv o výkonu funkce (zejm. konkurenčních doložek, dohod o mlčelivosti), dohod o odpovědnosti zaměstnanců za škodu a ztrátu svěřených věcí
 • analýza pracovněprávních vztahů, asistence při přípravě a revizi interních předpisů a pracovních řádů zaměstnavatele, asistence při kolektivním vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv

2) Řešení pracovněprávních sporů

 • řešení pracovně-právních sporů při  rozvázání pracovního poměru (výpověď zaměstnance nebo zaměstnavatele, dohoda o ukončení pracovního poměru, odvolání vedoucího zaměstnance, hromadné propouštění, právo na odstupné zaměstnance)
 • řešení pracovních úrazů a náhrad škody při újmě na zdraví či tzv. “nemocech z povolání”
 • zastupování zaměstnavatelů v řízeních o náhradu škody způsobené zaměstnancem

3) Právní pomoc při zaměstnávání cizinců

 • analýza právních aspektů zaměstnávání cizinců, vysílání zaměstnanců do zahraničí, problematika získávání zaměstnanců od agentur práce
 • právní poradenství zaměstnancům při získání zaměstnanecké karty, modré karty, uznávání odborné kvalifikace a odborné praxe