Obchodné právo

Obchodnoprávne poradenstvo

1) Tvorba a revízia obchodných zmlúv a iných dokumentov:

 • tvorba a revízia kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, nájomnej zmluvy, darovacej zmluvy, rámcovej zmluvy o spolupráci, zmluvy o zabezpečení reklamných služieb, zmluvy o advokátskej úschove;
 • odborné posúdenie obchodných záväzkových vzťahov a navrhnutie možností na ich optimalizáciu.

2) Právna agenda spojená s chodom a premenou spoločnosti:

 • zakladanie a premena obchodných spoločností či družstiev (fúzia, rozdelenie, prevod majetku na spoločníka, zmena právnej formy);
 • zastupovanie pri podaní návrhu na zápis, zmenu alebo vymazanie údajov v rámci obchodného registra (pri zmene štatutárnych orgánov spoločnosti, znížení alebo zvýšení základného kapitálu spoločnosti, zmene sídla alebo obchodnej firmy);
 • príprava právnych úkonov súvisiacich so schôdzami predstavenstiev, valnými zhromaždeniami, členskými schôdzami a dispozíciami s obchodnými podielmi, členskými právami a akciami v obchodných spoločnostiach a družstvách;
 • predaj, zánik a likvidácia obchodných spoločností a družstiev.

3) Zastupovanie v obchodnoprávnych sporoch:

 • zastupovanie v súdnych, mimosúdnych a mediačných konaniach;
 • uplatnenie majetkových a nemajetkových nárokov, ochrana klienta pri nekalej súťaži, ochrana obchodnej firmy a dobrého mena;
 • vymáhanie škody a iných pohľadávok, ktoré pramenia z obchodných záväzkových vzťahov (pozri Vymáhanie pohľadávok).

Pracovnoprávne poradenstvo

1) Príprava pracovnoprávnej dokumentácie:

 • príprava a revízia podkladov na úpravu pracovnoprávnych vzťahov – pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti, manažérskych zmlúv, zmlúv o výkone funkcie (najmä konkurenčných doložiek, dohôd o mlčanlivosti), dohôd o zodpovednosti zamestnancov za škodu a stratu zverených predmetov;
 • analýza pracovnoprávnych vzťahov, asistencia pri príprave a revízii interných predpisov a pracovného poriadku zamestnávateľa, asistencia pri kolektívnom vyjednávaní a uzatváraní kolektívnych zmlúv.

2) Riešenie pracovnoprávnych sporov:

 • riešenie pracovnoprávnych sporov pri rozviazaní pracovného pomeru (výpoveď od zamestnanca alebo zamestnávateľa, dohoda o ukončení pracovného pomeru, odvolanie vedúceho zamestnanca, hromadné prepustenie, právo zamestnanca na odstupné);
 • riešenie pracovných úrazov a náhrada škody pri ujme na zdraví či tzv. chorobách z povolania;
 • zastupovanie zamestnávateľov v konaniach o náhrade škody spôsobenej zamestnancom.

3) Právna pomoc pri zamestnávaní cudzincov:

 • analýza právnych aspektov zamestnávania cudzincov, vysielania zamestnancov do zahraničia a problematika získavania zamestnancov z agentúr práce;
 • právne poradenstvo pre zamestnancov v rámci získavania zamestnaneckej a modrej karty či uznávania odbornej kvalifikácie a praxe.