Právo duševného vlastníctva

Advokátska kancelária Hradec Králové sa dlhodobo špecializuje na právo duševného vlastníctva (autorské právo a právo priemyselného vlastníctva). V rámci celej Českej republiky dosiahla niekoľko desiatok významných úspechov pri obhajobe obžalovaných v súdnych sporoch proti kolektívnym správcom OSA, INTEGRAM či OAZA, filmovým distribútorom (Bontonfilm, Hollywood a pod.) a Českej protipirátskej únii (pozri reportáž Českej televízie o licenčných poplatkoch za autorské práva a náleze Ústavného súdu ČR v spore VELO CZ verzus kolektívny správca OAZA).

Advokátska kancelária Hradec Králové sa tiež aktívne podieľa na vzniku nezávislých správcov práv, ktorí sú pre autorov, výkonných umelcov a používateľov autorských práv alternatívou ku kolektívnym správcom OSA, INTEGRAM a OAZA. Vďaka odborným znalostiam a dlhoročným skúsenostiam tiež pomáhame používateľom a asociáciám používateľov autorských diel, ktorí s kolektívnymi správcami jednajú o výške licenčných odmien a zliav.

Nižšie uvádzame prehľad hlavných oblastí právneho poradenstva Advokátskej kancelárie Hradec Králové, ktoré sa týkajú práva duševného vlastníctva, teda autorského práva, a práva priemyselného vlastníctva.

Právne služby – autorské právo:

  • právna analýza a poradenstvo v oblasti autorského zákona a súčasných noviel;
  • príprava licenčných zmlúv, zmlúv o vytvorení autorských diel a nakladateľských zmlúv;
  • zastupovanie oprávnených klientov v súdnych a iných konaniach o vymáhaní nárokov, ktoré vyplývajú z autorských a súvisiacich práv;
  • zastupovanie obžalovaných klientov v súdnych konaniach o vyhlásení bezdôvodného obohatenia vymáhaného kolektívnymi správcami OSA, INTEGRAM a OAZA, filmovými či hudobnými distribútormi, Českou protipirátskou úniou alebo Medzinárodnou federáciou fonografického priemyslu (IFPI).

Právne služby – právo priemyselného vlastníctva:

  • právne poradenstvo pri ochrane, správe a registrácii ochranných známok, úžitkových a  priemyselných vzorov, označení pôvodu či zemepisných označení;
  • zastupovanie v správnych konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva ČR, Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) či Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) a rešerše v príslušných registroch priemyselných práv;
  • zastupovanie v súdnych sporoch o porušení práv priemyselného vlastníctva.