Občanské právo

Právne poradenstvo a tvorba zmlúv:

 • tvorba a revízia zmlúv – kúpna zmluva (pri predaji motorového vozidla), zmluva o dielo, podnájomná a nájomná zmluva, pachtovná zmluva, darovacia zmluva, zmluva o pôžičke, zmluva o budúcej zmluve, odstúpenie od zmluvy;
 • právne poradenstvo a pomoc pri zriadení vecného bremena užívania, zmluvného záložného práva, vysporiadaní vzájomných majetkových vzťahov, dohode o urovnaní, uzatvorení nebankovej pôžičky na zmenku (bez protestu), uznaní dlhu a splátkového kalendára.

Zastupovanie v občianskoprávnych sporoch:

 • zastupovanie v súdnych, mimosúdnych a mediačných konaniach;
 • ochrana klienta pri neoprávnených zásahoch do jeho práv;
 • uplatnenie majetkových a nemajetkových nárokov a vymáhanie škody či iných pohľadávok, ktoré pramenia z občianskoprávnych záväzkových vzťahov  (pozri Vymáhanie pohľadávok).
 • Právna pomoc pri uplatnení nároku na odškodnenie za zníženie či stratu hodnoty vozidla pri dopravnej nehode voči poisťovni  – pozri reportáž Českej televízie:
 • Právna pomoc pri uplatnení nároku na odškodnenie za ujmu na zdraví pri páde na neudržiavanom zľadovatenom chodníku či ceste v zime:
 • Právna pomoc pri uplatnení nároku na odškodnenie za ujmu na zdraví:

Rodinné právo

Právna pomoc pri vysporiadaní vzájomných majetkových vzťahov a pomerov manželov a príprava „rozvodových papierov“ v prípade žiadosti o rozvod manželstva, a to najmä:

 • návrhu na rozvod manželstva a vysporiadanie spoločného majetku manželov;
 • žiadosti o zverenie dieťaťa do starostlivosti;
 • žiadosti o výživné na deti či manželku;
 • dohody o zúžení alebo rozdelení spoločného majetku manželov.