Stavebné právo

V oblasti stavebného práva zabezpečujeme komplexné právne služby a poradenstvo, a to najma:

  • právne poradenstvo v prípade prevodu nehnuteľností (domov, pozemkov) a prenájmu bytu bez realitnej agentúry či kaucie;
  • tvorbu a revíziu zmluvných dokumentov o predaji nehnuteľností a úprave právnych vzťahov k stavebným pozemkom (nájomná zmluva, kúpna zmluva na nehnuteľnosť, zmluva o dielo, zmluva o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, zriadenie zmluvného záložného práva, predkupného práva či vecných bremien (práva stavby) a služobností);
  • uplatnenie reklamácií, nárokov na odškodnenie za chyby na stavbe a oneskorenie s dokončením diela alebo odstúpenie od zmluvy;
  • právne zastúpenie stavebníka a účastníkov územného a stavebného konania na stavebnom úrade, prípadne právne zastúpenie v nadväzujúcich súdnych konaniach (pri územnom konaní o umiestnení stavby, delení pozemkov či územnom súhlase, pri konaní o stavebnom povolení, žiadosti o kolaudačný súhlas, podávaní námietok proti stavebným plánom susedov alebo developerov, odvolaní voči vydaným stavebným povoleniam a žiadosti o odstránenie nepovolených stavieb).

Spolupracujeme tiež so znalcami a odborníkmi v oblasti stavebného práva. Na žiadosť klienta preto vieme zabezpečiť posúdenie danej problematiky aj z odborného hľadiska.