Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek

Zabezpečujeme komplexní správu pohledávek a jejich soudní a mimosoudní vymáhání v České republice a na Slovensku.

Pohledávky však nejen vymáháme, ale usilujeme, aby klient efektivně předcházel vzniku „nedobytných“ či obtížně vymahatelných dluhů, a to v rámci komplexního právního poradenství při provádění pravidelného právního auditu společnosti (tzv. due diligence). Tohoto cíle dosáhneme zejména optimalizací vnitřních procesů, vhodným utvrzením a zajištěním dluhů a nastavení vhodných smluvních podmínek a vnitřních předpisů.

Mimosoudní vymáhání pohledávek

  • Zasílání urgencí a upomínek k zaplacení faktur a předžalobních výzev k úhradě dluhu,
  • Příprava uznání dluhu, dohody o splátkách a o splátkovém kalendáři, dohoda o započtení dluhu, postoupení pohledávek
  • Zastoupení při mimosoudních jednáních a mimosoudních vyrovnáních, při mediaci o celkovém narovnání závazků a o uhrazení splatných závazků dlužníka.

Soudní vymáhání pohledávek

  • Příprava podání žaloby, elektronického platebního rozkazu, evropského platebního rozkazu nebo směnečného platebního rozkazu k vymožení nároku
  • Návrh na exekuci, výkon rozhodnutí, spolupráce s exekutory
  • Zastupování oprávněného či povinného v soudním, rozhodčím nebo exekučním řízení,
  • Přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení, zastupování při přezkumných jednáních a v incidenčních sporech v rámci insolvenčního řízení (podrobněji viz Insolvenční právo )